Regulamin Rejsu Ojców

Postanowienia Ogólne

Rejs ma charakter rekolekcyjny oraz edukacyjny, przygodowy i rozwojowy.

Celem Rejsu jest przede wszystkim budowanie i umocnienie więzi rodziców z dziećmi. Osoby uczestniczące w organizacji rejsu nie czynią tego w zakresach własnej działalności gospodarczej. Rejs Ojców (dalej zwany “Rejsem”) to rekolekcje dla ojców, którzy pragną zbliżać się do Boga rozwijając jednocześnie więzi ze swoimi dziećmi i dając im ojcowski „przykład” modlitwy na łonie przyrody, wprowadzając elementy edukacji żeglarskiej w atmosferze przygody.  Celem Rejsu jest przede wszystkim budowanie i umocnienie więzi rodziców z dziećmi. Osoby uczestniczące w organizacji rejsu nie czynią tego w zakresach własnej działalności gospodarczej.

Osoby uczestniczące w organizacji rejsu nie czynią tego w zakresach własnej działalności gospodarczej. 

Rejs ma charakter amatorskiej imprezy niemasowej. Rejs jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich dorosłych uczestników Rejsu, którzy wspólnie zobowiązują się czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem i przestrzegać wspólnie ustalonych zasad bezpieczeństwa, przepisów oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

Warunkiem uczestnictwa w Rejsie jest opłacenie pełnej kwoty składki oraz złożenie  „Oświadczenia Rodzica” i/lub „Oświadczenia Opiekuna”, a tym samym akceptacja niniejszego regulaminu.
W/w oświadczenia można złożyć drogą mailową lub osobiście do osób funkcyjnych Rejsu, nie później jednak niż do dnia jego rozpoczęcia.
Równoznaczne ze złożeniem oświadczenia jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zgłoszeniowym.
Wysokość stawki za jedną osobę  i terminy płatności, corocznie ogłaszane są na stronie WWW Rejsu  (www.rejsyojcow.pl) oraz w zaproszeniach rozsyłanych do sympatyków i uczestników poprzednich edycji drogą mailową.   

Warunkiem uczestnictwa w Rejsie jest złożenia podpisanego „Oświadczenia Rodzica” i lub „Oświadczenia Opiekuna”, a tym samym akceptacja niniejszego regulaminu.

Prawa Uczestnika

Uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach programowych Rejsu.

Obowiązki Uczestnika

Każdy uczestnik Rejsu ma obowiązek dobrze się bawić!

Każdy uczestnik Rejsu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik Rejsu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa na jachcie, prawa żeglugi śródlądowej obowiązującego uczestników Rejsu, regulaminu przeciwpożarowego, kąpieli, ruchu pieszych i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uczestnik, rodzice oraz opiekunowie niepełnoletniego uczestnika ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas Rejsu.

Zapisy na Rejs

Zapisy na Rejs odbywają się wyłącznie za pomocą Formularza Zgłoszeniowego dostępnego z poziomu strony WWW Rejsu (www.rejsyojcow.pl/zapisy ). Bezpośredni odsyłacz do Formularza znajduje się  również w zaproszeniach rozsyłanych do uczestników poprzednich edycji Rejsu drogą mailową.

Zasady rozliczeń składek i kosztów rejsu

Koszty Rejsu pokrywane są w całości ze składek uczestników. Uczestnicy Rejsu nie osiągają przychodów z tytułu organizacji Rejsu. Czynności organizacji Rejsu dokonywane są w ramach wolontariatu przez wszystkich pełnoletnich uczestników Rejsu.
Koszty Rejsu obejmują wydatki między innymi na: czarter jachtu, bandery, koszulki i inne związane z Rejsem.
Z uwagi na charakter wydatkowanych środków kwota składki wpłacona przez uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w Rejsie nie podlega zwrotowi.

Kwota pozostała po pokryciu wydatków związanych z organizacją Rejsu zostaje zwrócona równo i proporcjonalnie do ilości uczestników Rejsu. Uczestnicy Rejsu w pełni akceptują zasady rozliczeń składek stanowiących koszt organizacji Rejsu.

Uczestnicy Rejsu w pełni akceptują zasady rozliczeń składek stanowiących koszt organizacji Rejsu.

Ubezpieczenie

Uczestnicy Rejsu nie są objęci ubezpieczeniem związanych z uczestnictwem w Rejsie. Zaleca się dodatkowe ubezpieczenie, w szczególności w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w zakresie własnym i na własny koszt.

Odpowiedzialność

Każdy pełnoletni uczestnik Rejsu jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, które pozostają pod jego opieką w okresie trwania Rejsu. 

Uczestnictwo w Rejsie odbywa się na ryzyko uczestnika. 

Uczestnicy Rejsu nie są odpowiedzialni za szkody doznane przez innych uczestników Rejsu. Pełnoletni uczestnicy, opiekunowie oraz rodzice niepełnoletnich dzieci przejmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za siebie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką w czasie Rejsu, przewidziane lub nieprzewidziane ryzyko, za jakiekolwiek obrażenia, urazy lub uszkodzenia oraz zniszczenie mienia, które mogą spotkać ich podczas udziału w Rejsie, zarówno podczas żeglowania, zajęć dodatkowych (w tym gier i zabaw organizowanych przez uczestników Rejsu), zajęć na wodach śródlądowych, jak i poza nimi. Dodatkowo poprzez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik Rejsu, opiekun oraz rodzice niepełnoletniego uczestnika zwalniają z odpowiedzialności, zabezpieczają od jakichkolwiek roszczeń innych uczestników Rejsu ze strony uczestnika, opiekuna lub rodziców, ich rodziny, spadkobierców czy przedstawicieli, wynikających z jego zapisania się i udziału w Rejsie, włączając w to zarówno żądania powstałe w czasie trwania Rejsu, jak i ujawnione w terminie późniejszym, w tym również dotyczące dzieci znajdujących się pod opieką osób składających niniejszą deklarację o zwolnieniu z odpowiedzialności.

Dodatkowo osoby akceptujące niniejszy Regulamin stwierdzają, że są pełnoletnie, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogę podpisać oświadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej w imieniu własnym oraz w imieniu niepełnoletnich uczestników Rejsu pozostających pod ich opieką, albo posiadając ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskały pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) do podpisania oświadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej.

Uczestnik, rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich uczestników rozumieją, że stwierdzenia w niniejszym dokumencie są wynikiem porozumienia stron i podpisują ten dokument dobrowolnie, wiedząc, że zrzekają się w ten sposób swoich praw wobec innych uczestników Rejsu. Ponadto zgadzają się, że jeśli jakakolwiek klauzula tego Regulaminu okaże się niewykonalna lub nieważna, to klauzula ta powinna zostać usunięta z niniejszego Regulaminu. Pozostała część Regulaminu będzie wówczas zinterpretowana, jak w przypadku gdyby usunięty fragment nie został nigdy w niej zawarty.

Uczestnik, rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich uczestników rozumieją i zgadzają się, że nie tylko zrzekają się swoich praw do pozwania innych uczestników Rejsu, ale również praw ich spadkobierców przedstawicieli i beneficjentów, którzy chcieli by procesować się na wypadek jakichkolwiek szkód doznanych przez uczestnika, rodziców opiekunów oraz dzieci pozostających pod ich opieką w czasie trwania Rejsu. Oświadczają, że mogą to zrobić i, że ich spadkobiercy, przedstawiciele i beneficjenci nie będą domagać się innych praw.

Uczestnicy Rejsu nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy wniesione lub zagubione przez innych uczestników podczas Rejsu oraz w środkach transportu.